Acustica

logo

NOTA! Aquest lloc utilitza cookies i tecnologies similars.

Si no canvieu la configuració del navegador, accepteu-ho. Llegir mes...

Accepto

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis i mostrar publicitat relacionada amb les seves preferències mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Podeu canviar la configuració o obtenir més informació Clicant aqui:

Des de fa anys el soroll s'ha convertit en un factor contaminant constant en la majoria de les ciutats, suposant en l'actualitat un greu problema amb efectes fisiològics, psicològics, econòmics i socials. El principal causant de la contaminació acústica és l'activitat humana.
El soroll ha existit des de l'antiguitat, però és a. partir del segle passat, com a conseqüència de la Revolució Industrial, del desenvolupament de nous mitjans de transport i del creixement de les ciutats, quan comença a. aparèixer el problema de la contaminació acústica urbana. El soroll es defineix com qualsevol so qualificat, per qui ho sofreix, com una mica molest, indesitjable i irritant.
Al seu torn, es defineix la contaminació acústica com aquella que es genera per un so no desitjat, que afecta negativament a la qualitat de vida i sobretot, a aquells individus que desenvolupen activitats industrials i als quals usen amb bastant freqüència determinats vehicles per a poder desplaçar-se. sembla un tipus de contaminació menor, però presenta uns efectes importants:

- EFECTES SOBRE EL SOMNI. El soroll pot provocar dificultats per a agafar el son i també despertar a qui estan ja dormits. El somni és l'activitat que ocupa un terç de les nostres vides i aquest ens permet entre altres coses descansar, ordenar i projectar el nostre conscient. S'ha comprovat que sons de l'ordre dels 60 dBA redueixen la profunditat del somni.

- EFECTES SOBRE LA CONDUCTA. L'aparició sobtada d'un soroll pot produir alteracions en la conducta que, almenys momentàniament, pot fer-se més abúlica, o més agressiva, o mostrar el subjecte un major grau de desinterès o irritabilitat.

- EFECTES EN LA MEMÒRIA.
En tasques on s'utilitza la memòria, s'observa un millor rendiment en els subjectes que no han estat sotmesos al soroll. Ja que amb aquest soroll creix el nivell d'activació del subjecte i això, que en principi pot ser avantatjós, en relació amb el rendiment en cert tipus de tasques, resulta que el que produeix és una sobreactivació que comporta un descens en el rendiment.

- EFECTES EN L'ATENCIÓ. El soroll repercuteix sobre l'atenció, focalitzant-la cap als aspectes més importants de la tasca, en detriment d'aquells altres aspectes considerats de menor rellevància.

- EFECTES EN L'EMBARÀS. S'ha observat que les mares embarassades que han estat des del principi en una zona molt sorollosa, tenen nens que no sofreixen alteracions, però si s'han instal·lat en aquests llocs després dels 5 mesos de gestació (l'oïda es fa funcional), després del part els nens no suporten el soroll, ploren cada vegada que ho senten, i al néixer la seva grandària és inferior al normal.

- EFECTES SOBRE LA NATURA: Els aus i tota la fauna en general veu modificada la seva conducta per causa de la contaminació acústica.

- EFECTES SOBRE ELS NENS: El soroll és un factor de risc per a la salut dels nens i repercuteix negativament en el seu aprenentatge. Educats en un ambient sorollós es converteixen en menys atents a les senyals acústics, i sofreixen pertorbacions en la seva capacitat d'escoltar i un retard en l'aprenentatge de la lectura. Dificulta la comunicació verbal, afavorint el aïllament, la poca sociabilitat i a més augmenta el risc de sofrir estrès.

- PERDUDA D'AUDICIÓ: L'exposició a nivells de soroll intens, dóna lloc a pèrdues d'audició, que si al principi són recuperables quan el soroll cessa, amb el temps poden arribar a fer-se irreversibles, convertint-se en sordera. Aquesta sordera és de percepció i simètrica, el que significa que afecta ambdós oïdes amb idèntica intensitat.

- EFECTES NO AUDITIUS:
El soroll també actua negativament sobre altres parts de l'organisme, on s'ha comprovat que basten 50 a 60 dB perquè existeixin malalties associades a l'estímul sonor. En presència de soroll, l'organisme adopta una postura defensiva i fa ús dels seus mecanismes de protecció. Entre els 95 i 105 dB es produeixen les següents afeccions: Afeccions en el reg cerebral. Alteracions en la coordinació del sistema nerviós central. Alteracions en el procés digestiu. Còlics i trastorns intestinals. Augment de la tensió muscular i pressió arterial. Canvis de pols en el encefalograma.

Les causes fonamentals de la contaminació acústica són, entre unes altres, l'augment espectacular del parc automobilístic, el fet que les ciutats no havien estat concebudes per a suportar els mitjans de transport, les activitats industrials, les obres públiques i la construcció, els serveis de neteja i de recollida d'escombraries, sirenes i alarmes, així com les activitats lúdiques i recreatives, i entre elles, la creixent proliferació de "botellones" en àrees urbanes.

AUTOMÒBILS:
El soroll del tràfic pertorba les diferents activitats, interferint amb la comunicació parlada, pertorbant el somni, el descans, la relaxació, impedint la concentració i l'aprenentatge i el que és més greu, creant estats de tensió i cansament que poden degenerar en malalties de tipus nerviós i cardiovascular. Una bona planificació urbana ha de proveir unes bones comunicacions amb un mínim impacte per soroll.

Solucions:
Limitar la velocitat mitja del tràfic, distribuir-lo per altres vies oferint itineraris de cost similar, reduint la intensitat de tràfic en determinats trams. Portar a terme un bon manteniment del vehicle, posant l'accent en el silenciador; utilitzar el clàxon en casos d'estricta necessitat; detenir el motor en desocupades o embussos; fer ús de transports públics...
Control del soroll mitjançant mètodes passius com pantalles acústiques, suports vibratoris, silenciadors reactius i materials porosos. Aprofitar monticles i obstacles naturals per a canalitzar la carretera de manera que es creuen barreres acústiques entre el terreny adjacent i la carretera. Situar el traçat en trinxera resulta sempre beneficiós des del punt de vista acústic.
Finalment, facilitar la fluïdesa del trafico, significa reduir acceleracions, sempre més sorolloses que el moviment a velocitat constant.

grant_helicopter_006.jpgAERONAUS:
L'impacta de les aeronaus, en tota la seva varietat, no es limita a les proximitats dels grans aeroports, sinó que afecta també, en major o menor mesura, a una gran part de les zones urbanes i rurals de tots els països del món. La proliferació d'aeroports, l'augment del nombre de persones que utilitzen amb freqüència aquest mitjà de transport i la generalització del seu ús en el moviment de càrrega, han produït un augment exponencial en el tràfic aeri al llarg d'aquestes últimes dècades.

FERROCARRIL: La recent proliferació de trens de gran velocitat en molts països desenvolupats suposa, des del punt de vista de l'acústica ambiental, un element molt negatiu. La existència de trens subterranis en les zones urbanes, tant referent a les grans línies interurbanes en les seves rutes de penetració en les ciutats com a les xarxes metropolitanes, no resol totalment el problema ( vibracions dels edificis, arribada de soroll a la superfície, etc ).

CIUTAT:
En totes les ciutats modernes existeixen també altres fonts sonores que posseeixen un caràcter singular i esporàdic, encara que, per desgràcia, la seva presència es deixa sentir en algunes ocasions amb excessiva freqüència; aquest és el cas de les sirenes dels cotxes de policia, bombers i ambulàncies o dels senyals acústics dels sistemes de seguretat.

INDÚSTRIA:
El soroll industrial està originat fonamentalment pel funcionament dels diferents tipus de màquines existents en aquests llocs i, en general per tota la seva activitat interna.

El soroll industrial es caracteritza per presentar nivells de pressió acústica relativament elevats, amb caràcter impulsiu o sorolls d'alta intensitat i curta durada. La presència d'ultrasons, infrasons i vibracions revesteix també una gran importància en ambients industrials.
Les obres públiques o la construcció tenen una gran importància com causa de molèstia. Lloa compressors, martells pneumàtics, excavadores i vehicles pesats de tot tipus produeixen uns nivells de soroll tan elevats que, al marge de la significació de prosperitat i desenvolupament que puguin simbolitzar, són el blanc de moltes de les queixes dels residents de les nostres ciutats.
A pesar dels esforços realitzats per a solucionar aquest problema, els èxits arribats fins a ara són relativament modests. Les estratègies adoptades difereixen considerablement d'uns països a uns altres , en part com a conseqüència de la diferent sensibilitat que mostren aquestes mateixes societats davant el fenomen que ens ocupa, i en part a causa de les repercussions tecnològiques, econòmiques i socials que comporta qualsevol política eficaç de lluita contra el soroll.

Solucions:
Substitució d'algunes de les màquines existents en la indústria per altres menys sorolloses. Modificació dels mecanismes sorollosos d'algunes màquines com per exemple, instal·lant amortidors, canviant els engranatges, etc. Recobriment parcial o total de les màquines sorolloses amb panells acústicament aïllants. Instal·lació de panells acústics en les planxes o estructures de les màquines amb la finalitat d'esmorteir les vibracions. Muntatge de les màquines sobre suports antivibratoris ancorats en el sòl. Recobriments de les parets o sostres del local amb panells absorbents acústics. Redistribució de les màquines en el local, situant les més sorolloses en els llocs on la seva influència sigui menor.

Limitació dels temps de permanència dels treballadors en les zones particularment sorolloses. Utilització d'equips protectors personals per part dels treballadors exposats a nivells sonors particularment elevats.

Hauríem d'adoptar mesures preventives, ja que, són més rendibles econòmica i socialment, i potenciar campanyes d'educació mediambiental, perquè tots contribueixin i exigeixin disminució dels nivells de soroll si cal.

a
b
c